Deklaracja dostępności
strony internetowej Szkoły Podstawowej
im. Stefana Batorego w Siekierczynie
z filią w Falkowej

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej

 • Data publikacji strony internetowej : 2012-06-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-07-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia dostępu występujące na stronie:

  • powiększanie lub zmniejszanie wielkości liter na stronie,
  • zmiana tekstu na prostą czcionkę,
  • zmiana wyglądu strony w odcieniach szarości,
  • reset ustawień tekstowych,
  • wybór koloru tła – kontrastu,
  • odwracanie kolorów,
  • podkreślanie i podświetlanie linków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Szczepańska.
 • E-mail: szk.pod.siekierczyna1@wp.pl
 • Telefon: +48146546040

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia 
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią
  w Falkowej
 • Adres: Siekierczyna 68, 33-192 Bruśnik
 • E-mail: pod.siekierczyna1@wp.pl
 • Telefon: +48146546040

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej posiada dwa budynki: budynek szkoły podstawowej w Siekierczynie znajduje się pod adresem: Siekierczyna 68, a budynek szkoły filialnej znajduje się pod adresem : Falkowa 36.

 1. Do budynku szkoły podstawowej w Siekierczynie prowadzą 3 wejścia: wejście główne znajdujące się od strony zachodniej, wejście bezpośrednio do pomieszczeń wydzielonych dla oddziału przedszkolnego – obydwa te wejścia posiadają schody oraz wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich od strony wschodniej.
  Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe nie są oznakowane. Brak jest  wyznaczonych   miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nie posiada windy.  Po korytarzach parteru istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.
  Sekretariat szkoły wraz z gabinetem dyrektora szkoły, pokój nauczycielski znajdują się na parterze budynku. Na tej samej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 1. Do budynku szkoły filialnej prowadzą dwa wejścia: główne od strony wschodniej i boczne od strony północnej. Do obu wejść nie ma możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim.
  Szkoła filialna nie posiada własnego parkingu. Brak więc miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Samochody można parkować przed budynkiem szkoły na prywatnej działce, za zgodą właściciela.
  Budynek jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony, nie posiada windy.  Po korytarzach parteru istnieje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim.  Szkoła filialna nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W szkołach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.