Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO – od 25 maja 2018r.) osoby, które nie życzą sobie być umieszczane na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, by usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO
/dla rodziców i uczniów SP im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej/

Na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej z siedzibą w Siekierczynie 68, 33-192 Bruśnik.
 2. Kontakt z Dyrektorem Szkoły – tel. 14 651 60 40, szk.pod.siekierczyna1@wp.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:
  1. imiona i nazwisko,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. adres zamieszkania i zameldowania
  4. numer PESEL,
  5. imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, ich adresy zamieszkania i zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów,
  6. płeć,
  7. miejsce nauki i klasa.
 4. Wizerunek ucznia w przypadku wyrażenia zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie wizerunku dziecka.
 5. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych jest Pan Stanisław Jaremko a, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl.
 6. Podstawa przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe, tworzenie grup religia/etyka.
 11. Dane osobowe uczniów będą przechowywane w szkole przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.