Zasady rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filia w Falkowej

Termin rekrutacji

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci z obwodu oraz dzieci spoza obwodu odbywać się będzie od: 01-31 marca.

Obowiązek szkolny

 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 dotyczy dzieci 7-letnich.

Zasady rekrutacji

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Zgłoszenie”.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka „Wniosku”.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów.
  1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),
  2. droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (4 ptk),
  3. obydwoje rodziców pracuje zawodowo (2 pkt),
  4. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (2 pkt),
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki (1 pkt).

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje Komisja w głosowaniu.

Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Druki: „Zgłoszenie” i „Wniosek” można pobrać w sekretariatach szkół lub u Dyrektora szkoły.
 3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariatach szkół lub w Gabinecie Dyrektora w terminie: od 01 do 31 marca.
 4. W przypadku gdy ilość wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie 5 członków.
 5. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte na zasadach rekrutacji.
 6. Komisja sporządza protokół i przedkłada Dyrektorowi szkoły.
 7. O wynikach rekrutacji do klasy I rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole do końca kwietnia.