Zarządzenie nr 1/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej w sprawie określania szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 • Post author:
 • Post category:2019/2020

Na podstawie ar. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.)

zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa:
  1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Siekierczynie z filią w Falkowej,
  2. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej,
  3. Rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
  4. Podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,
  5. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Ciężkowice.

§3

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy oraz dyrektora szkoły.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika.
 6. Wzór umowy zawieranej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 7. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, który po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolne w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§5

 1. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolne w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
 2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 3. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika z danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego oraz kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
 5. Zapisu ust.4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§6

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenia biblioteki szkolnej.

§7

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.§8

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:
  1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów dlas 1 szkoły podstawowej,
  2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej,
  3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 – 5 szkoły podstawowej,
  4. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stonie internetowej szkoły.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.